MITR PHOL SUGAR

  กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลมานานกว่า 55 ปีด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานการดำเนิน งานในระดับสากล

 

TOP

 

CONTACT US

Need help with your website? No problem!

Our in-house support team is here to help you

get the most out of your website.

 

© Copyright 2012 Thaimadiaplus.com All Right Reserved.

info@thaimediaplus.com

call us on :

062-318-8610, 081-728-8977